Post Format: Image (Linked)

chunk of resinous blackboy husk

Chunk of resinous blackboy husk, Clarkson, Western Australia. This burns like a spinifex log.

Posted in Công Trình Tiêu Biểu Tagged with: ,

Đối Tác